เทศบาลเมืองป่าตอง รับฟังความคิด ระบบเคเบิ้ลใต้ดิน

เทศบาลเมืองป่าตอง รับฟังความคิด ระบบเคเบิ้ลใต้ดิน

เทศบาลเมืองป่าตองรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ต่อโครงการการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ถนนทวีวงศ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดป่าตอง
เทศบาลเมืองป่าตองรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ต่อโครงการการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ถนนทวีวงศ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดป่าตอง

เทศบาลเมืองป่าตองรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ต่อโครงการการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ถนนทวีวงศ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดป่าตอง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 มี.ค.58 ที่โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ต่อโครงการการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ถนนทวีวงศ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดป่าตอง ซึ่งเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดขึ้น โดยมี นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายพูนศักดิ์ นาคเสนา ปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจากบริษัทเคเบิ้ลทีวี ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายพูนศักดิ์ นาคเสนา ปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสนับสนุนงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุนด้านโยธา โดยส่วนเทศบาลเมืองป่าตองได้รับการจัดสรรเข้าโครงการบริเวณถนนทวีวงศ์ ระยะทางรวม 3.56 กิโลเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบดำเนินการประมาณ 203 ล้านบาท

เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณหาดป่าตองแล้ว ยังทำให้ท่องเที่ยวภายในเขตจังหวัดภูเก็ตก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยลำดับต้นที่นำรายได้สู่จังหวัดและประเทศ เทศบาลเมืองป่าตองจึงได้เนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการศึกษาโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวและพัฒนาหาดป่าตองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่ดี และมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชน องค์กรอื่นๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความเป็นมา ขอบเขตและขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ด้าน นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บริเวณเขตรอบนอกตัวเมืองแถบชายทะเลถือเป็นปัจจัยลำดับต้นๆ ที่นำรายได้เข้าสู่จังหวัดและประเทศเพิ่มมากขึ้น เห็นควรที่จะพัฒนาปรับปรุงสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีภูมิทัศน์ที่ดี และมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดป่าตอง ถนนทวีวงศ์ และบริเวณพื้นที่รอบๆนั้น เทศบาลเมืองป่าตองจึงได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยงานหลักจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดป่าตอง ถนนทวีวงศ์โดยการนำสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายสื่อสารลงใต้ดิน ทั้งนี้เพื่อให้บริเวณชายหาดป่าตองมีทัศนียภาพที่ดีขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มากท่องเที่ยวในเขตเมือง และสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823836511024678.1073741871.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.