เยียวยาผู้ค้าหน้าชายหาดในเขตอุทยานฯ

เยียวยาผู้ค้าหน้าชายหาดในเขตอุทยานฯ

หาดในยาง

อุทยานแห่งชาติสิรินาถเยียวยาผู้ค้าหน้าชายหาดที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาดโดยอนุญาตให้ค้าขายในพื้นที่ได้ชั่วคราวส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวเตรียมตั้งเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเปิดให้ผู้ค้ากว่า 100 รายที่ค้าขายในเขตอุทยานฯเดิมได้มีพื้นที่ขายอย่างถาวร

คณะทำงานฝ่ายปฎิบัติการพื้นที่ชายหาด อ.ถลาง ซึ่งประกอบด้วยด้วย นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวีระ เกิดศิริมงคล นอภ.ถลาง พร้อมด้วย อุทยานสิรินาถ ตร. อบต.สาคู ปลัดอำเภอ ชุดอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบชายหาดพื้นที่หาดในยาง และหาดในทอน เขตตำบลสาคู อ.ถลาง เพื่อให้การจัดระเบียบชายหาดและการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางและร่างแผนทดลองการบริหารจัดการชายหาดจังหวัดภูเก็ต การจัดระเบียบพื้นที่ สเปลเชี่ยลโซล 10 % ที่สามารถให้ปักร่ม วางเบาะ ผ้าปู หมอน ฯได้ ส่วนพื้นที่นอก 10 เปอร์เซ็นนี้ห้ามนำร่มไปปักจะอนุญาตแค่เบาะ ผ้าปู หมอน แต่ในส่วนของเตียงชายหาดนั้นห้ามวางโดยเด็ดขาด โดยในส่วนนี้ได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โซนนิ่งแล้วที่หาดในยางแล้วซึ่งทางอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาดที่ได้แต่งตั้งโดย อ.ถลาง นั้นก็ ได้ออกตรวจชายหาดในยางและหาดในทอน ต.สาคู เพื่อทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการ ในการบูรนาการทำงานร่วมกัน รวมทั้งแนวทางการจัดระเบียบชายหาดตามที่จังหวัดกำหนด และการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการตรวจสอบยังพบผู้กระทำผิดซึ่งหน้า

นอกจากนี้ในส่วนของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานสิรินาถนั้นนายกิตติภัทร ธรรมมาธิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เปิดเผยว่า ทางอทุยานฯ ได้เยียวยาผู้ที่ค้าขายรายเดิมหน้าหาดในยางที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานนั้นเป็นผู้ค้าซึ่งอยู่หน้าที่ทำการอุทยาน 11 ราย โดยการทำสัญญาเช่ากับอุทยานฯไม่เกิน 3 ปี  กลุ่มหาบเร่ 19 รายอุทยานอนุญาตให้ค้าขายชั่วคราวโดยออกใบอนุญาตครั้งละ15 วันโดยคิดค่าเช่า200 บาทต่อครั้ง ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนั้นทางอุทยานสิรินาถได้ทำเรื่องขออนุมัติกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืชเพื่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งถ้าได้รับอนุมัติการสร้างศูนย์ดังกล่าวก็จะนำหาบเร่ทั้ง 19 รายมาอยู่ในศูนย์ฯอย่างถาวร  ส่วนหาดในทอนเป็นซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานเต็มพื้นที่ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอกรมอุทยานฯอนุมัติเป็นพื้นที่บริการเช่นกัน โดยในส่วนของหาดในทอนนั้นขณะนี้มีผู้มาขึ้นทะเบียนขอเยียวยาร้านค้าไว้แล้ว 16 รายหมอนวด27 ราย ร่มเตียง 22 ราย หาบแร่ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 85 รายซึ่งหากการดำเนินการเสร็จสิ้นก็จะทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เคยทำมาหากินหน้าชายหาดในพื้นที่รับผิดชอบขอบอุทยานสิรินาถก็จะได้มีสถานที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.