อบจ. ภูเก็ต สัมมนา กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร

อบจ. ภูเก็ต สัมมนา กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร

สัมมนาประชาคม กำหนดทิศทางการพัฒนา
อบจ. ภูเก็ต สัมมนาประชาคม กำหนดทิศทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 เมษายน 2558 ที่โรงแรมเพิร์ล นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมสัมมนาประชาคมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2562 โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวัชรินทร์ กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดการประชุมสัมมนาประชาคมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนชุมชนนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ให้สามารถนำมาแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันจัดประชุมสัมมนาประชาคมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดร่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.827399407335055.1073741904.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.