อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 8

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 8

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ วิทยากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้จัด “โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน” เพื่อนำไปพัฒนาแรงงานในจังหวัดภูเก็ตให้เจริญก้าวหน้า และในโอกาสที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้รับเงินอุดหนุน “โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต” และ “โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน” ประจำปีงบประมาณ 2558 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาอาชีพศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนว่างงานคนตกงานเนื่องจากถูกเลิกจ้าง แรงงานหลังฤดูท่องเที่ยว ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพใหม่ได้ต่อไป รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านวิชาชีพในจังหวัดภูเก็ตให้มีทักษะ และฝีมือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน เพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานในจังหวัดภูเก็ต เพื่อลดปัญหาคนว่างงาน การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน และรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ อบจ.ภูเก็ต และประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยสารพัดช่างและ อบจ.ภูเก็ต

นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมในบทบาทของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ที่ได้คิดริเริ่มจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพกับบุคคลทั่วไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการฯ ที่ดีและสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของแรงงานในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบุคลากรของจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวที คิดวิเคราะห์ความสามารถทางด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นเจ้าของกิจการเองได้อย่างมั่นใจและรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียนในอนาคต

โครงการนี้ นับได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชุมชน จังหวัดและประเทศ สำหรับการพัฒนาแรงงานทางวิชาชีพ เป็นโครงการที่สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมฯ และคุณครูทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทุกคนได้ตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะวิชาชีพ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์วิชาชีพ และใช้ในการแข่งขันกับแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยต่อไป”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.