ทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท

ทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท
ภูเก็ตมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนจำนวน120ทุนและจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดภูเก็ตปี 2558

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 1 เมษายน 2558  ที่สนามหญ้าหน้าศาลากลาง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสบทบทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดภูเก็ตปี 2558 โดยมี นายชัยยา ขำสะอาด พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกรมเจ้าท่าจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายชัยยา กล่าวว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย มอบให้ทุกจังหวัดดำเนินการรณรงค์ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม ในการพัฒนาเด็กที่ยากจนและขาดแคลนในชนบท ตลอดจนการช่วยเหลือศูนย์เด็กเล็ก และเด็กที่ประสบภัยธรรมชาติ  เพื่อส่งเสริมให้องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเด็กที่ยั่งยืน  สำหรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2536 ขณะนี้มีเงินกองทุนฯ ที่ได้ฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด และธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,270,433.65 บาท

ทั้งนี้ได้มีการมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯแก่เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาส เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 120 ทุน ทุนละ 1,200 บาท

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.