ฉลอง MOU คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง

ฉลอง MOU คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง

ฉลอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ในพื้นที่ ตำบลฉลอง
ฉลอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ในพื้นที่ ตำบลฉลอง

เมื่อวันที่  9 กันยายน 2558 เวลา 09.41 น. นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ตปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตำบลฉลอง เทศบาลตำบลฉลอง และ นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตำบลฉลอง เทศบาลตำบลฉลอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง โดยมี ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลรวม 12 องค์กร ในพื้นที่ตำบลฉลองเข้าร่วมโดยมีเนื้อหาสาระการทำบันทึกข้อตกลงดังนี้

ข้อ 1 หน่วยงานผู้ร่วมลงนามความมือ ตกลงคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง โดยยึดหลักการจัดการขยะ 3 R ได้แก่
Reduce คือ การลดการใช้ ลดการก่อให้เกิดขยะ
Re-Use คือ การนำสิ่งของต่าง ๆ ที่ยังไม่หมดสภาพหรือเสื่อมสภาพมาใช้ต่อ ไป
Recycle คือ การนำสิ่งของที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว นำไปจัดการด้วยกระบวนการแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่

ข้อ 2 หน่วยงานผู้ร่วมลงนามความร่วมมือจะได้รับถังพร้อมฝาปิด จำนวน 1 ถัง สำหรับคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำชีวภาพตามความเหมาะสม

ข้อ 3 ถังสำหรับคัดแยกขยะอินทรีย์เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลฉลอง หากเกิดการสูญหายต้องชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 200 บาท / ใบ

ข้อ 4 หน่วยงานผู้ร่วมลงนามความร่วมมือ ยินยอมคัดแยกขยะอันตรายโดยสามารถจัดรวบรวมส่งมายังเทศบาลตำบลฉลองได้ใน ระหว่างวันที่ 15 – 20 ของทุกเดือน

ข้อ 5 บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่าย ได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ต่อหน้าพยาน และถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า ในนามนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ ที่เร่งเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ วันนี้ในพื้นที่ตำบลฉลองมีประชากรจำนวนประมาณแสนกว่าคน มีนักท่องเที่ยวมากมายที่เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งเราเองต้องรับผิดชอบเรื่องขยะประมาณมากขึ้นทุกวัน ทางเทศบาลเห็นความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสวยงามในพื้นที่ จึงตั้งงบประมาณไว้สำหรับการดูแลความสะอาด พื้นที่ในตำบล เช่นอุปกรณ์จัดเก็บขยะ รถขยะเป็นต้น และรู้สึกยินดีที่พวกเราร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยลดประมาณขยะจากต้นทางโดยร่วมกันปลูกจิตสำนึกร่วมกัน นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.