อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน

อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน

อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา สามกอง
อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา สามกอง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา (สามกอง) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และนายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายวินิจ หงส์อติกุล เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุสภา อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต จ.ส.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นายปรีชา ทับเปลี่ยน อิหม่ามประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคาคณะกรรมการมัสยิด ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา งบประมาณ 3,188,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ณ บริเวณมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสนาแก่นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นสถานที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมจารีตประเพณีให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ขอเป็นตัวแทนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ขอบคุณท่านไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา และสร้างอาคารหลายอาคารให้กับมัสยิด โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบประมาณไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท ทำให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้รับการพัฒนาความรู้เข้าสู่ระดับสากล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและพัฒนาตนเองในระดับถัดไป”

ด้าน นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายในการสนับสนุนการสร้างศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักธรรมของศาสนา อบจ.ภูเก็ต จึงได้มีโครงการในการส่งเสริมกิจกรรมของศาสนาอิสลามหลายโครงการ และได้สนับสนุนงบประมาณด้านศาสนาอิสลามมาแล้วกว่า 130 ล้านบาท และได้ก่อสร้างศูนย์จริยธรรมให้กับมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตหลายมัสยิด เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมการละศีลอดในเดือนรอมฎอน กิจกรรมสอนจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมในวันฮารีรายอ การประชุมของคณะกรรมการของมัสยิด รวมถึงกลุ่มต่างๆ ของชุมชน และสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้จริยธรรม คือ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา งบประมาณ 3,188,000 บาท

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ตของ อบจ.ภูเก็ต จะทำให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกท่าน ได้ประพฤติตนให้อยู่ในบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และนำไปสู่สังคมที่สงบสุข ขอให้อัลเลาะห์ (ซ.บ.) ทรงประทานความสิริมงคลให้แก่ทุกท่าน และให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ”

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.859874774087518.1073741997.136367659771570]

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.