คลังจังหวัดภูเก็ตให้ความรู้การควบคุมภายในและการลดความเสี่ยง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ส.ค. 52 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายตรี  อัคร เดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดวางระบบการควบ คุมภายในสำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยมี น.ส. จารุณี  จินานุกูลวงศ์  คลังจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตจำนวน 31 หน่วยงานเข้าร่วม

น.ส. จารุณี  กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เป็นตัวชี้วัดบังคับของจังหวัด โดยในหมวดที่ 1 เรื่องการนำองค์กร ได้กำหนดให้จังหวัดต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่ดี ประกอบกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกำหนดให้จังหวัดต้องจัดทำ ภาพรวมรายงานการควบคุมภายในและรายงานการเงินจังหวัด ซึ่งจังหวัดได้แต่งตั้งสำนักงานคลังจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะจัดทำภาพรวมรายงาน การควบคุมภายในและรายงานการเงินจังหวัดของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคจังหวัด จำนวน 31 หน่วยงานในการนำเสนอ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดต่อไป ดังนั้น สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตขึ้นเพื่อให้บุคลากรภาครัฐนำ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างมีระบบ

COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) เป็นองค์กรพิเศษที่ประกอบด้วยคณะกรรมการจากสมาคมต่าง ๆ ที่มาร่วมประชุมเป็นคณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานกำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ ดำเนินงานขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานรวมถึงความน่าเชื่อถือของการรายงานทางการเงินและเรื่องการ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.