จ.ภูเก็ตมอบโล่ นางนันทินี เกิดวงศ์บัณฑิต แม่ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับประเทศ

น.ส. พรรณี  สิทธิการ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต กล่าวในพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นของจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2552  วันนี้ (28 ส.ค. 52) ว่า ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราขูปถัมภ์ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติปี 2552 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศไทย เพื่อยกย่องแม่ที่ดีเด่น โดยจะมีกิจกรรมที่สำคัญในงานวันแม่แห่งชาติ คือ การคัดเลือกแม่ดีเด่นทั่วประเทศ เข้าเฝ้าและรับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทคือ แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

สำหรับจังหวัดภูเก็ต ผลการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นปี 2552 ของคณะกรรมการฯ มีมติให้นางนันทินี  เกิดวงศ์บัณฑิต เป็นแม่ดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในระดับประเทศ  นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้จังหวัดภูเก็ตจัดทำโล่มอบแก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ประจำปี 2552 ทั้ง 5 คน ซึ่งประกอบด้วย  นางนันทินี     เกิดวงศ์บัณฑิต  นางเตือนใจ  แสงเสมา,  นางวิลิต   ประทีป ณ ถลาง,  นางบังอร   สุวัณณาคาร และนางนิภาพรรณ  จิตนุรักษ์

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.