สำนักงาน กสทช. เดินหน้าคุ้มครองสิทธิผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ “ย้ายค่าย เบอร์เดิม”

สำนักงาน กสทช. เดินหน้าคุ้มครองสิทธิผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ “ย้ายค่าย เบอร์เดิม”

สำนักงาน กสทช. เดินหน้าคุ้มครองสิทธิผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ “ย้ายค่าย เบอร์เดิม” ค่ายไหนดีเราย้ายไป กับเบอร์คู่ใจ ไปค่ายไหนก็เบอร์เดิม

nbtc 04 nbtc 01

สำนักงาน กสทช. เดินหน้าแจ้งสิทธิคุ้มครองประชาชนผู้ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เกี่ยวกับ การแจ้งย้ายเครือข่ายผู้ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่ เพื่อให้ประชาชน ได้เลือกใช้เครือข่ายที่มีบริการเหมาะสมตามความต้องการของตนและส่งเสริมผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการกำหนดราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้งานด้วย

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้เร่งประชาสัมพันธ์คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ ตระหนักในสิทธิของตนเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน ด้วยบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Mobile Number Portability (MNP) หรือเรียก

สั้นๆว่า ย้ายค่ายเบอร์เดิมผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการเครือข่ายได้โดยใช้ หมายเลขเดิม ด้วยการขอโอนย้ายเลขหมายเดิมที่ใช้งานอยู่ ไปยังเครือข่ายอื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนเลขหมาย ใหม่ และสามารถโอนย้ายได้ทั้งซิมแบบเติมเงิน (prepaid) และแบบรายเดือน (postpaid) ทำให้ผู้ใช้ บริการ สามารถเลือกใช้งานเครือข่ายที่ดีกว่า เหมาะกับการใช้งานของตนและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตมาก ยิ่งขึ้น โดยผู้ให้บรการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการในขั้นตอน ที่ถูกต้อง ไม่เอาเปรียบและหน่วงเหนี่ยวผู้ใช้บริการที่ต้องการย้ายค่าย โดยใช้เบอร์เดิม

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากถึง 100 ล้านเลขหมาย สำนักงาน กสทช. จึงส่งเสริมให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการกำหนดราคาค่าบริการ ที่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ โดยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ให้สามารถเลือกใช้เครือข่ายที่ดีกว่า และสามารถเปลี่ยนเครือข่ายได้โดยใช้หมายเลขเดิม โดยไปติดต่อขอโอนย้ายได้ที่จุดให้บริการเครือข่าย ใหม่ที่ท่านต้องการโอนย้าย

ผู้ที่ต้องการย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังเครือข่ายใหม่ สามารถเตรียมความพร้อมใน เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยผู้ที่ใช้งานเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือนจะต้องไม่มียอดค้างชำระ กับค่ายเดิม และผู้ขอโอนต้องเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเลขหมายนั้น ส่วนผู้ใช้งานเลขหมาย ระบบเติมเงิน จะต้องลงทะเบียนซิมไว้กับค่ายเดิมเรียบร้อยแล้วและชื่อผู้ขอโอนต้องเป็นชื่อเดียวกับที่เคย ลงทะเบียนซิมไว้ สามารถใช้ยอดเงินที่เติมไว้จนหมด โอนให้คนอื่นในค่ายเดียวกัน หรือขอเงินคืน ก็สามารถทำได้

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลที่จดทะเบียนกับเครือข่ายเดิมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กรุณานำใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินจากเครือข่ายเดิมมาด้วย ส่วนเงินค่าบริการและวันใช้บริการ คงเหลือและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากค่ายเดิม จะไม่ถูกโอนไปค่ายใหม่

สำหรับขั้นตอนการโอนย้ายเลขหมายไปยังเครือข่ายใหม่ ผู้ขอโอนย้ายเลขหมายต้องไปติดต่อที่จุด

ให้บริการเครือข่ายใหม่ที่ท่านต้องการย้ายไป พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ที่ออกให้โดย หน่วยงานของราชการ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา บัตรประจำ ตัวแรงงานต่างด้าว หนังสือเดินทาง ส่วนนิติบุคคลใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 3 เดือน พร้อมประทับตราทุกหน้าและรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเครือข่ายใหม่ต้องแจ้งรายละเอียด เงื่อนไขการโอนย้าย ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ขอโอนย้ายจะต้องกรอกแบบคำขอโอนย้าย พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่กำหนด ณ จุดให้บริการของค่ายใหม่ที่จะย้ายไปและชำระค่าธรรมเนียมการ โอนย้าย 29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากนั้นรับซิมของค่ายใหม่ หรือหากค่ายใหม่เสนอให้ผู้ใช้บริการ

ใช้ซิมเดิมจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเท่านั้น จากนั้นรอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติ ระหว่างนี้ยังคงใช้ซิมของค่ายเดิมได้ จนกว่าจะได้รับ SMS ครั้งที่ 2 เป็นข้อความยินดีต้อนรับจากค่ายใหม่ ทั้งนี้ระยะเวลาการขอย้ายค่ายใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (วันจันทร์วันศุกร์ ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่ยื่นเอกสารขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการยื่นเอกสารและจำนวนคำขอ ใช้บริการ

นายก่อกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือบริการ “ย้ายค่าย เบอร์เดิม” จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถย้ายไปเครือข่ายไหนก็ได้ ตามความต้องการ เพื่อเลือก ใช้บริการเครือข่ายที่ดีกว่า โดยยังคงเบอร์เดิมคู่ใจ และไม่เกิดอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำ วันและหากผู้ใช้บริการถูกโอนย้ายไปค่ายใหม่โดยไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายหรือไม่ได้มีการดำเนิน การตามขั้นตอนดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ กสทช. Call Center 1200 ฟรี

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์ : 02-2710151-60, 02-670-8888 และ call center 1200 (โทรฟรี)
www.nbtc.go.th

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.