นายอําเภอเมืองภูเก็ตเรียกผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ เพื่อชี้แจงหน้าที่การดําเนินการจัดระเบียบชายหาด

นายอําเภอเมืองภูเก็ตเรียกผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ เพื่อชี้แจงหน้าที่การดําเนินการจัดระเบียบชายหาด

DSC_0960

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่26กุมภาพันธ์2558 ที่ห้องประชุมเทศบาลตําบลกะรน นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอําเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ชายหาด จังหวัดภูเก็ต โดยมีว่าที่ร้อยตรี อุทัย ทาบทอง ปลัดอาวุโสอําเภอเมืองภูเก็ต และผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ชายหาด จ.ภูเก็ต ประมาณ 30 ราย เข้าร่วม

DSC_0964

นายสุพจน์ กล่าวว่า เพื่อให้การจัดระเบียบชายหาดและการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางและร่างแผนทดลองการบริหารจัดการชายหาดจังหวัดภูเก็ต ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีคําสั่งให้ทางอําเภอมีการประชุมชี้แจงให้กับตัวแทนผู้ประกอบการ ประจําชายหาดนั้นๆ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ชายหาด ซึ่งผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการทําความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในการจัดระเบียบชายหาด และสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวมาละเมิดกฎระเบียบที่ได้กําหนดไว้ และต้องปฎิบัติตามระเบียบข้อตกลงในการบริหารจัดการชายหาดของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการทางโรงแรมส่งตัวแทนเจ้าหน้าของโรงแรมเพื่อตรวจตรา และประชาสัมพันธ์แนะนํา ชี้แจง ให้นักเที่ยวที่เข้ามาพักภายในโรงแรมของตน และให้รายงานผลการปฎิบัติ ปัญหาอุปสรรค ให้คณะกรรมการดูแลชายหาด และคณะทํางานระดับอําเภอทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป

DSC_0970 DSC_0972

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.