อบจ.ภูเก็ต ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2558
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2558

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีระ  เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2558 (สมัยแรก) โดยมี  นายไพบูลย์ อุปัตศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   นายสรธรรม  จินดา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2558 ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินในรอบปีงบประมาณ 2557  และแสดงผลการปฏิบัติงานของ นายก อบจ. ภูเก็ต  ร่วมทั้งเสนอและพิจารณาร่างข้อญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 นอกจากนี้ยังมีญัตติที่สำคัญ เช่นญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 /ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 25ล้านบาท เพื่อสมทบงบประมาณเพิ่มจำนวน 5 โครงการ และญัตติขอความเห็นชอบให้ที่พักสงฆ์สามัคคีสามกองใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์อบรมพระพุทธศาสนา ต.รัษฏา ทั้งนี้ในการประชุม สภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้สอบถามและเสนอเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2558 สมัยที่สอง และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559  สมัยแรก อีกด้วย

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.822247914516871.1073741860.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.