อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อราชการระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อราชการระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายนภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวิชิต ซึ่งมีผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือบูรณาการปรับปรุงการทำงานในด้านต่างๆ อาทิ แนวทางการปรับภูมิทัศน์ของจังหวัดภูเก็ต การจัดการขยะมูลฝอย การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาสำหรับเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.