ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายสันติธร ยิ้มละมัย หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

นายสันติธร ยิ้มละมัย หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ถ.สป. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2542 เป็นต้นมา ทั้งในเรื่องการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการติดตามประเมินผล การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่อนำไปศึกษา วิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องการเข้าสู่ระบบใหม่ตามนโยบายของ ก.ถ. ส่งเสริมการน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน และเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในการทำงานและบริหารงานบุคคล อันแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และข้าราชการ พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 7 จังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล รวมจำนวนประมาณ 350 คน ซึ่งได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของ ก.ถ.” โดย นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ., นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานท้องถิ่น และนายไพฑูรย์ บุญวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารและการจัดการ บรรยาย เรื่อง “การทดแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดย นายสมบูรณ์ วงศ์กาด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. การบรรยาย เรื่อง “แนวโน้มการปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่นไทย” โดย รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต. รวมทั้งการอภิปรายหัวข้อ “การปรับปรุงมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับระบบแท่ง” โดยวิทยากรจากส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล และส่วนวิจัยพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ก.ถ.สป.มท. เป็นต้น

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.