ผู้ว่าฯ ภูเก็ตเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ที่ บริเวณท่าเทียบเรือบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลป่าคลอก และเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ซึ่ง มีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็นเจ้าของโครงการ มอบหมายให้ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่ง เอเชีย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ โดยมีนายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอธิพงษ์ คงนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนเจ้าหน้าที่ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความ ยากจนแห่งเอเชีย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริการส่วนตำบล และชาวบ้านชุมชนบ้านบางโรงเข้าร่วม

นายประเสริฐ กมลวันทนนิศา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน (อพท.) กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนระยะที่ 2 ว่า เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อง เที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) มอบหมายให้ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่ง เอเชีย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ โดยเริ่มดำเนินงานโครงการระยะที่ 1 ในปี พ.ศ.2551 มีชุมชนนำร่องในโครงการ 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านวอแก้ว จ.ลำปาง ชุมชนบ้านท่าลัง จ.อุบลราชธานี และชุมชนบ้านบางโรง จ.ภูเก็ต โดยในปี 2552 ได้เพิ่มชุมชนดำเนินการอีก 3 ชุมชน ได้แก่  ชุมชนเวียงเก่า จ.ขอนแก่น ชุมชนห้วยสะพาน จ.กาญจนบุรี และชุมชนตำบลบ้านกล้วย จ.ชัยนาท รวมเป็น 6 ชุมชน มีระยะเวลาดำเนินการ 7 เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 –เดือนกุมภาพันธ์ 2553

“เป้า หมายหลักของโครงการ คือ การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเป้าหมาย โดยเน้นทั้งด้านการให้องค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายภาคีด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นชุมชน การอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป โดยจะเน้นการดำเนินงานในลักษระของการต่อยอดจากการพัฒนาที่ชุมชนดำเนินการ อยู่เป็นหลักและทำการสนับสนุนในสิ่งที่ชุมชนต้องการ เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องบนหลักการของการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” นายประเสริฐ กล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.