อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Marina Hub

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Marina Hub

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Marina Hub เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยมี นายณชพงศ์ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต โดยมอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นคณะทำงานและเลขานุการของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา Marina Hub เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับรวบรวมโครงการ เพื่อเตรียมของบประมาณในแต่ละปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2570 แล้วจัดส่งให้สำนักงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละแหล่งต่อไป พร้อมทั้งให้มีการจัดประชุมและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบความก้าวหน้าเป็นระยะนั้น เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลการของบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนา Marina Hub เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

สำหรับการพัฒนา Marina Hub เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีมาตรการและแนวทางการดำเนินการ โดยเร่งรัดให้รัฐบาลได้มีการส่งเสริมและทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ในเรื่องของการท่องเที่ยวเรือสำราญ รวมทั้งสนับสนุนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อสร้างหลักสูตรบุคลากรเรือสำราญและหลักสูตรช่างเรือหรือวิศวกรเรือยอร์ช ส่งเสริมอุตสาหกรรมโรงเรียนต่อเรือ/ อู่เรือยอร์ช เพื่อสนับสนุน Marina Hub ในจังหวัดภูเก็ต หรือจังหวัดใกล้เคียง และเร่งศึกษาทางการท่องเที่ยวเรือสำราญระหว่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ปีนัง ภูเก็ต เป็นต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.