ศาลจังหวัดภูเก็ต เปิดศูนย์ประสานความร่วมมือภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับและพัฒนาการไกล่เกลี่ย

ศาลจังหวัดภูเก็ต เปิดศูนย์ประสานความร่วมมือภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับและพัฒนาการไกล่เกลี่ย

นายเสรี ไชยวุฒิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ศูนย์ประสานความร่วมมือด้านภาษต่างประเทศเพื่อยกระดับพัฒนาการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระดับสากล มีผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ตฯผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมเข้าร่วมโดยศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ศาลเยาวชนจังหวัดภูเก็ต   	นายจิระวิทย์ ปิติกุลสถิต ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยการนำวิธีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมาใช้ในคดีแพ่งประกอบกับสำนักงานศาลยุติธรรมได้วางแผนที่จะยกระดับระบบงานธุรการของศาล ระบบงานส่งเสริม งานตุลาการและการให้บริการประชาชนให้มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ในปัจจุบันมีคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นจะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อให้การดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทและการพิจารณาคดีของศาลเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทางศาลเยาวชนและครอบครัวฯจึงได้ดำเนินการเปิด ศูนย์ประสานความร่วมมือด้านภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับและพัฒนาการไกล่เกลี่ยประนีประนอมสู่ระดับสากล เพื่อดำเนินการพัฒนาการประสานความร่วมมือกับบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศที่จะมาให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาต่างประเทศ ที่จะมาให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาต่างประเทศแก่คู่ความและผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในการดำเนินการด้านไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทโดยไม่มีค่าตอบแทน ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติแล้ว   	ปัจจุบันศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศจำนวน 8 คน โดยมีทั้งภาษารัสเซีย จีน เยอรมัน ฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาอื่นๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นายเสรี ไชยวุฒิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ศูนย์ประสานความร่วมมือด้านภาษต่างประเทศเพื่อยกระดับพัฒนาการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระดับสากล มีผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ตฯผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมเข้าร่วมโดยศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ศาลเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

นายจิระวิทย์ ปิติกุลสถิต ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยการนำวิธีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมาใช้ในคดีแพ่งประกอบกับสำนักงานศาลยุติธรรมได้วางแผนที่จะยกระดับระบบงานธุรการของศาล ระบบงานส่งเสริม งานตุลาการและการให้บริการประชาชนให้มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ในปัจจุบันมีคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นจะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อให้การดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทและการพิจารณาคดีของศาลเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทางศาลเยาวชนและครอบครัวฯจึงได้ดำเนินการเปิด ศูนย์ประสานความร่วมมือด้านภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับและพัฒนาการไกล่เกลี่ยประนีประนอมสู่ระดับสากล เพื่อดำเนินการพัฒนาการประสานความร่วมมือกับบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศที่จะมาให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาต่างประเทศ ที่จะมาให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาต่างประเทศแก่คู่ความและผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในการดำเนินการด้านไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทโดยไม่มีค่าตอบแทน ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติแล้ว

ปัจจุบันศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศจำนวน 8 คน โดยมีทั้งภาษารัสเซีย จีน เยอรมัน ฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาอื่นๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.