หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน จ.ภูเก็ต

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2559” งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย นายจรัญ เกล้านพรัตน์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี คณะครู อาจารย์ และวิทยากร เข้าร่วม

นายจรัญ เกล้านพรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต กล่าวว่า แรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญกับการบริหารและการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศในปัจจุบันประเทศไทยได้มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนได้มีความรู้ความสามารถ นำไปประกอบอาชีพ แต่แรงงานบางด้านยังขาดความรู้และทักษะ วิทยาลัยฯ จึงได้จัด “โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต” และ “โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน” เพื่อนำไปพัฒนาแรงงานในจังหวัดภูเก็ตให้เจริญก้าวหน้า และในโอกาสที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้รับเงินอุดหนุน “โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต” และ “โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน” ประจำปีงบประมาณ 2559 จาก อบจ.ภูเก็ต เพื่อพัฒนาอาชีพศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนว่างงานคนตกงานเนื่องจากลูกเลิกจ้าง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพใหม่ได้ต่อไป เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านวิชาชีพ ในจังหวัดให้มีทักษะและฝีมือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน เพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานในจังหวัดภูเก็ต เพื่อลดปัญหาคนว่างงาน การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน และรองรับงานที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ อบจ.ภูเก็ต และประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และ อบจ.ภูเก็ต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีจำนวน 11 หลักสูตร มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นวิทยากร จำนวน 11 คน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 188 คน

ด้าน นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในบทบาทของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ที่ได้คิดริเริ่มจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพกับบุคคลทั่วไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการฯ ที่ดีและสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของแรงงานในจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวที คิดวิเคราะห์ความสามารถทางด้านวิชาชีพ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นเจ้าของกิจการได้อย่างมั่นใจและรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียนในอนาคต“โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต” และ “โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน” นี้ จึงนับได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชุมชน จังหวัดและประเทศ สำหรับการพัฒนาแรงงานทางวิชาชีพ เป็นโครงการที่สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมฯ และคณะครูทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทุกคนได้ตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะ วิชาชีพ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์วิชาชีพ และใช้ในการแข่งขันกับแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยของเราต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.