อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตร โครงการ ศิลปินน้อย รุ่นที่ 9

อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตร โครงการ ศิลปินน้อย รุ่นที่ 9

ศิลปินน้อย รุ่นที่ 9
อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “ศิลปินน้อย รุ่นที่ 9”

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปิด โครงการ “ศิลปินน้อย รุ่นที่ 9” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับเยาวชน เพื่อแบ่งเบาภาระช่วยลดรายจ่ายแก่พ่อแม่และผู้ปกครอง โดยเปิดการอบรมในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 10 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมโครงการ “ศิลปินน้อย” ของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปี 2558 เป็นเงิน 400,000 บาท เพื่อพัฒนา EQ ให้กับเยาวชนชาวภูเก็ต ที่มีอายุระหว่าง 5-12 ปี ในการฝึกอบรมทางด้านศิลปะ จำนวน 89 คน ด้านศิลปะคอมพิวเตอร์ จำนวน 87 คน ศิลปะทางด้านดนตรี จำนวน 87 คน และด้านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 291 คน

การจัดกิจกรรมโครงการศิลปินน้อยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย พัฒนาทักษะทางศิลปะ ทางดนตรี ทางด้านศิลปะคอมพิวเตอร์ พัฒนาความคิด และ EQ ของเด็กและเยาวชน รวมถึงเพื่อปลูกฝังความเป็นผู้มีศิลปะและเป็นคนดีของสังคม ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นพี่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งวิทยาลัยฯ คาดหวังว่าศิลปินน้อยทุกคน จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนและการดำรงชีวิตให้มีความเข้มแข็ง และเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

ด้าน นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จากการฝึกอบรมโครงการศิลปินน้อยในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่ายังมีเยาวชนอีกจำนวนหนึ่ง ที่ต้องได้รับการพัฒนาทางด้าน พุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นแนวทางการพัฒนาเยาวชนที่ถูกต้อง และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทั้งนี้ หวังว่าศิลปินน้อยทุกคนจะสามารถนำแนวทางและความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนและการดำรงชีวิตให้มีความเป็นเลิศต่อไป

ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน รวมถึงสื่อมวลชน ที่สนับสนุนโครงการดีๆ เช่นนี้ให้สำเร็จลุล่วง ขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ดำเนินโครงการ “ศิลปินน้อย รุ่นที่ 9” ในครั้งนี้ได้สำเร็จ และขอแสดงความยินดีกับศิลปินน้อยและผู้ปกครองทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นให้บุตรหลานเป็นเยาวชนที่ดีของพ่อแม่ ครอบครัว ของจังหวัด และของประเทศชาติ

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832549000153429.1073741921.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.