อบจ.ภูเก็ต พัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต พัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. ที่โรงแรมคาทีน่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบจังหวัดภูเก็ต โดย อ.ดอน สุขศรีทอง ผู้รับผิดชอบโครงการมัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงวิทยากรและทีมงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วม

โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบจังหวัดภูเก็ต เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้เริ่มต้นโครงการครั้งแรกในปี พ.ศ.2557 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ของโครงการ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่เป็นครูในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 33 ท่าน และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 227 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านภาษา 2 ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น รวมถึงเพื่อให้นักเรียนสามารถแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นภาอังกฤษได้ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชมรมมัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษา ต้นแบบจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ มีกิจกรรมหลักหลายกิจกรรม อาทิ การฝึกอบรมหลักการมัคคุเทศก์เพื่อการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดภูเก็ต การฝึกอบรมพัฒนาเยาวชนสู่ประชาคมนานาชาติ และการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดให้มีการแข่งขันการนำเสนอที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีและสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย

นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาชาติ อันจะทำให้เห็นถึงอนาคตของประเทศว่าจะเป็นไปในทิศทางใด โดยเฉพาะการที่เยาวชนทั้งหลายต้องเจริญเติบโตขึ้นมาในภาวะที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงการที่เราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับการที่ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทประชากรหลากหลายอาชีพเพิ่มมากขึ้น การรู้เท่าทันต่อสถานการณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้คงคุณค่าของสิ่งดีๆ ที่เรามีอยู่และพัฒนาไปสู่ความท้าทายต่างๆ ในอนาคตไปพร้อมๆ กัน”

นายอวยพร กล่าวต่ออีกว่า “การที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว ที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนของจังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในเรื่องของการเป็นมัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษา ต้นแบบจังหวัดภูเก็ต คำว่า 2 ภาษาที่ว่านี้ หมายถึงการที่เราจะต้องเก่งทั้งเรื่องการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาหลักของประเทศเรา และเราจะต้องเก่งเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นภาษาแห่งอาเซียนด้วย ส่วนคำว่าต้นแบบนี้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นการทำในสิ่งที่ดีกว่าที่อื่น เป็นผู้นำจังหวัดอื่นๆ หรืออาจจะพัฒนาไปถึงระดับที่เป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ ต้องมาศึกษาดูงาน

ในการนี้ ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุกฝ่าย ทั้งบุคลากรของ อบจ.ภูเก็ต วิทยากรและทีมงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.