ฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 “โครงการทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง”

ฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 “โครงการทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง”

ฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 "โครงการทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง"

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 56 ที่ห้องออร์คิดแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนสปา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดของโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสายันต์ อิ่มสมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมรับฟังจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งโครงการ ทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง จ.ภูเก็ต เกิดขึ้นจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโครงการอุโมงค์ลอดเข้าหาดป่าตอง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร รวมทั้งการกำหนดแนวทางการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนและการกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าทำเนียมการผ่านทางที่เหมาะสม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้พิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างดังกล่าว

นายเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาถึงความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดของโครงการ ซึ่งการทางพิเศษ ได้ดำเนินการควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ในการปฐมนิเทศโครงการ เมื่อ 20 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่า โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง เป็นทางยกระดับ โดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนผังเมืองรวมสาย ก. ตำบลป่าตอง มุ่งไปทางทิศตะวันออก ข้ามถนนพิศิษฐ์กรณี แล้วเข้าสู่อุโมงค์ลอดใต้เทือกเขานาคเกิด ไปยังตำบลกะทู้ ผ่านด่านเก็บเงินค่า ผ่านทางไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ระยะทางรวม 3.9 กิโลเมตร แบ่งเป็นทางยกระดับ 2.0 กิโลเมตร และอุโมงค์ 1.9 กิโลเมตร มูลค่าของโครงการประมาณ 8,730 ล้านบาท ซึ่งโครงการมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจโดยมีอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจร้อยละ 21.45 ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564 จะสามารถแบ่งเบาการจราจรจากถนนหมายเลข 4029 ได้วันละ 60,004 คัน ต่อวัน

สำหรับรูปแบบของโครงการ เป็นทางยกระดับและ อุโมงค์ขนาด 6 ช่องจราจร แบ่งเป็น ช่องทางสำหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง กว้างช่องละ 3.50 เมตร และรถจักรยานยนต์ 1 ช่องจราจรต่อทิศทาง กว้างช่องละ 3 เมตร โดยมีกำแพงคอนกรีตแบ่งแยกช่องทางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานต์ตลอดเส้นทาง ในส่วนของอุโมงค์ เป็นรูปแบบของอุโมงค์คู่ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง โดยแต่ละอุโมงค์มีความกว้างภายใน 16.60 เมตร แบ่งเป็นช่องทางสำหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตรและช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์ กว้าง 3.00 เมตร มีราวกันชนคอนกรีต เพื่อแบ่งแยกช่องทางสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการจราจร มีทางเท้า กว้างข้างละ 1 เมตร เพื่อการซ่อมบำรุงและกรณีฉุกเฉินด้วย

อย่างไรก็ตาม หากสามารถดำเนินงานตามแผนการศึกษานอกจากจะเกิดประโยชน์ในด้านการจราจร การท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณหาดป่าตองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.