ปกครองจังหวัดภูเก็ตติวเข้มพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ปกครองจังหวัดภูเก็ตติวเข้มพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ปกครองจังหวัดภูเก็ตติวเข้มพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

13 พ.ย. 58 ที่ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจําเริญทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์   นายอำเภอกะทู้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายภาคภูมิ กล่าวว่า ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ระดับตำบล ระดับอำเภอ และรับดับจังหวัด ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะนักปกครองในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับราษฎรในพื้นที่ ขณะเดียวกันก็เป็นตัวแทนของราษฎรในการนำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จำเป็นของราษฎรไปแจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการทำหน้าที่ดูแลประชาชนให้มีความสงบเรียบร้อยและเกิดความมั่นคงภายในหมู่บ้าน ตำบล ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล จังหวัดภูเก็ต จึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งควบคุมสถานการณ์ภายในสังคมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สำหรับการจัดอบรมในวันนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 300 คน รวมถึงมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ อาทิ “บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในบริบท ภูเก็ต”“บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กับปัญหาความมั่นคง” “งานในอำนาจ หน้าที่ ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ” และ “เทคนิคการเขียนโครงการ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.