ภูเก็ต จัดประกวดนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต น.ส.สุภางค์ จงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดภูเก็ต ปี 2552 มีเครือข่ายสุขภาพจากโรงพยาบาล สถานีอนามัย ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี

น.ส.สุภางค์ กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดภูเก็ต ปี 2552 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมระบบปฐมภูมิระหว่างเครือข่ายสุขภาพเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดคุณภาพที่ก้าวหน้า และทันสมัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริการระบบปฐมภูมิ

ทั้งนี้การจัดประชุมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือระหว่างวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 2552 ส่วนรูปแบบการประชุม เป็นบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวข้อง ในหัวข้อเรื่อง  “ทำงานเหนื่อยแทบตาย ชาวบ้านได้อะไร” โดยนายแพทย์ทวีศักดิ์ เนตรวงศ์ “สะท้อนมุมมองและความคาดหวังของชาวบ้านต่อระบบบริการปฐมภูมิ” โดยนายมาโนชญ์ สายทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลงานนวัตกรรม ในรูปแบบ Oral Presentation จำนวน 8 เรื่อง รูปแบบ Poster Presentation จำนวน 6 เรื่อง รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 11 เรื่อง และผลงานนวัตกรรมรูปแบบเล่าเรื่องด้วยภาพ จำนวน 6 เรื่อง โดยจะมีการประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล ในวันที่ 20 สิงหาคม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.