รพ.อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ สปสช. เขต 5 ราชบุรี

รพ.อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ สปสช. เขต 5 ราชบุรี

รพ.อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ สปสช. เขต 5 ราชบุรี เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
รพ.อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ สปสช. เขต 5 ราชบุรี เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นพ.ธวัชชัย อาณาประโยชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.พัลลภ เทพวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นพ.กิตติ ปรมัตถผล ที่ปรึกษาโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้านยุทธศาสตร์สาธารณสุข นพ.วันชัย นพนาคีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานด้านสุขภาพโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน โดยรับฟังการนำเสนอการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่นของ อบจ.ภูเก็ต ในด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ด้านส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ด้านการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก การจัดบริการให้แก่ผู้ป่วยบ้านติดเตียง ผู้พิการ ตลอดจนรับฟังการดำเนินงานของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ประเด็นวิสัยทัศน์ บริการการตรวจรักษา บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และบริการเชิงรุก

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.