ภูเก็ตใช้มาตรการ 2 ลด 3 เร่ง สู้ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009

นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวในการอบรมโครงการเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุสู้ภัย  ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ว่าจังหวัดภูเก็ตได้ทำมาตรการการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 มากโดยเฉพาะ มาตรการ 2 ลด 3 เร่ง คือ ลดอัตราการตายของผู้ป่วยโดยการให้ยาต้านไวรัสที่มีตามโรงพยาบาลและคลินิคที่ เข้าร่วมโครงการ ลดป่วย โดยการให้อาสาสมัครลงไปสำรวจหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อตามชุมชนประกอบกับเร่งการ ให้ความรู้วิธีการป้องกัน อีกทั้งเร่งให้ความรู้กับสื่อต่างๆและเร่งบูรณาการโดยให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดหน่วยงานราชการทุกหน่วยรวมไปถึงสถานประกอบการ สถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตได้มีส่วนร่วมในการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009ซึ่งมาตรการดังกล่าวที่ผ่านมานั้นทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็น อย่างดี

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.