ตัวแทนชาวบ้านกะรน คัดค้านการขุดบ่อน้ำบาดาลของเอกชน

ตัวแทนชาวบ้านกะรน คัดค้านการขุดบ่อน้ำบาดาลของเอกชน

ตัวแทนชาวบ้านพื้นที่กะรนคัดค้านการอนุญาตขุดบ่อน้ำบาดาลของเอกชนหลายจุด
ตัวแทนชาวบ้านพื้นที่กะรนคัดค้านการอนุญาตขุดบ่อน้ำบาดาลของเอกชนหลายจุด

ตัวแทนชาวบ้านพื้นที่กะรนคัดค้านการอนุญาตขุดบ่อน้ำบาดาลของเอกชนหลายจุด หวั่นเกิดความเดือดร้อนกับประชาชนขณะรองผู้ว่าสั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วน

นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชนในพื้นที่ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต กรณีที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการอนุญาตให้ขุดเจาะน้ำบาดาลภายในพื้นที่ ต.กะรน เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ใช้บ่อน้ำตื้นได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะบ่อ บาดาล โดยมีนายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายสัญชัย เชาว์เฉียบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต นายวันชัย แซ่ตัน ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลกะรน นายวินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน น.ส.อรุณศรี กลั่นมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.กะรน และตัวแทนชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ ต.กะรน เข้าร่วม

นายวินัย กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการอนุญาตให้มีการขุดบาดาลภายในตำบลกะรนจำนวนหลาย รายในพื้นที่ ทั้ง ๆที่ก่อนหน้านี้ประธานชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านภายในตำบลกะรน ได้แจ้งให้ทราบ ถึงผลกระทบที่จากการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปแล้ว โดยทางทางจังหวัดได้สั่งให้คณะกรรมการฯและหน่วยงานของรัฐภายในท้องถิ่นได้ นัดประชุมคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้าน เพื่อสรุปในเรื่องดังกล่าว โดยการจะอนุญาตได้นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับ พื้นที่ก่อน เพราะการอนุญาตให้ขุดเจาะบ่อบาลเป็นจำนวนมากนั้น มีผลกระทบต่อบ่อน้ำตื้นของชาวบ้านที่มีอยู่เดิม ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาเ และอาจทำให้น้ำทะเลไหลหนุนเข้ามายังชั้นใต้ดิน ซึ่งอาจทำให้บ่อน้ำตื้นของชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนในชั้นใต้ดิน จึงขอให้ผู้ว่าฯ ภูเก็ตดำเนินการพิจารณาทบทวนกลั่นกรองและหรือระงับการขุดเจาะน้ำบาดาลตามใบ อนุญาตการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลที่ได้ออกอนุญาตไปแล้วทั้งหมด และดำเนินการระงับออกใบอนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลทุกกรณีภายในตำบลกะรนต่อไป เว้นแต่เป็นการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการและหรือว่าจ้างเท่านั้น

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งของหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบและตัวแทนชุมชนแล้ว นายสุธี กล่าวว่า ด้วยขณะนี้ได้มีการอนุญาตการขุดเจาะบาดาลไปแล้ว 13 ราย โดย 4 ราย มีการผ่านความเห็นชอบมาจากเทศบาลฯ แล้ว แต่ที่เหลือทางเทศบาลฯ ได้ให้ทางจังหวัดเป็นผู้พิจารณา แต่เมื่อมีผู้มาร้องเรียนก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบข้อ เท็จจริงในพื้นที่ เพราะขณะนี้อนุญาตเพียงการขุด แต่ยังไม่อนุญาตให้ใช้น้ำ และหากตรวจสอบพบว่าทางผู้ทำการขุดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งมีผลกระทบกับชาวบ้านข้างเคียงก็ให้ระงับไว้ก่อน

ส่วนของการยื่นขออนุญาตต่อจากนี้ให้ทางคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับพื้นที่ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องมาก่อน โดยมอบหมายให้นายอำเภอ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีกรรมการประกอบด้วยนายกเทศมนตรี กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และประชุมชนที่มีการยื่นขออนุญาต จากนั้นจึงส่งเรื่องมายังจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.