ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเวทีแถลงผลงานของจังหวัดในรอบ 1 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเวทีแถลงผลงานของจังหวัดในรอบ 1 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเวทีแถลงผลงานของจังหวัดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  คืนความสุขให้คนในจังหวัดภูเก็ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเวทีแถลงผลงานของจังหวัดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 ก.ย.58 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แถลงผลงานตามนโยบายของรัฐบาล  ในรอบ 1 ปี  ของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้หัวข้อ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดภูเก็ต  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรวมทั้งการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดไว้ 11 ด้าน รวมทั้งยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 9 ประเด็น และภารกิจ 8 วาระสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่สำคัญของจังหวัด สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยมีส่วนราชการ สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานในครั้งนี้

นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดได้มีการผลักดันโครงการต่างๆ มากมายตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ให้ทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามระเบียบและกฎหมาย  โดยมีผลดำเนินงานโดดเด่นแบ่งเป็น  4 ด้าน  ประกอบด้วย 1.ด้านการพัฒนาเมือง  มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองด้วยโครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกบางคู /อุโมงค์ลอดห้าแยกฉลอง /ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ 4026 กม.24+706 แยกสนามบิน-เมืองใหม่  / การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ อาทิ ระบบ GRAB TAXI  เปิดให้บริการรถตุ๊กตุ๊ก  (สี่ล้อเล็กแดง-เหลือง)  รถสาธารณในเขตเทศบาลนคร  เปิดให้บริการรถตู้โดยสาร สายสถานีขนส่ง 1 – ป่าตอง รวมถึงการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ด้วยโครงการยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลอง

ด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัย นั้น จังหวัดภูเก็ต มีผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ทั้งรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สามารถแก้ไขและยุติปัญหาให้ประชาชนได้สำเร็จคิดเป็นกว่าร้อยละ 51  นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายด้วยสายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  /ส่วนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ปฏิบัติการอย่างเข้มข้น มีผลงานในระดับที่น่าพอใจทั้งด้านการปราบปราม การบำบัดรักษา และการป้องกัน  และการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางทะเล ด้วยติดตั้ง CCTV  และการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ หรือ VTMS รวมทั้งประกาศห้ามเรือออกจากฝั่ง

ในของด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นั้น    มีการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก  การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ด้วยโครงการเมืองสวยด้วยมือเรา ภูเก็ตสะอาดการท่องเที่ยวยั่งยืน รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเสียและด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน  ซึ่งได้วางแนวทางไว้ทั้งการบริหารจัดการน้ำ  การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการชายหาดเพื่อความยั่งยืน การบริหารจัดการเจ๊ทสกี  การแก้ไขปัญหาน้ำเสียเกาะราชา การพัฒนาระบบการป้องกันน้ำท่วม  การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาหาร (ห้ามกีดขวางทางน้ำ) การป้องกันการขุดดิน/ถมดินที่ผิดกฎหมาย  การป้องกันการจัดสรรที่ดินไม่ถูกต้อง  และการพัฒนา สินค้า OTOP  อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 นั้น ทั้งงบพัฒนาจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด ภาพรวมจังหวัดภูเก็ตเบิกจ่ายได้ กว่าร้อยละ 78

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้กล่าวด้วยว่า นโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร การปกครองทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ถึงระดับประเทศ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.