ผู้ว่าฯ ภูเก็ตย้ำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดภูเก็ต  (ศตส.จ.ภก.) โดยมีนายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยะ  ภรตะศิลปิน ปลัดจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับ วาระการประชุมที่สำคัญเป็นการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องของการนำผู้เสพ/ผู้ติด เข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจ ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ที่ 581 ราย และทำได้จริง 69 ราย  รวมถึง มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารยาเสพติด จำนวน 58 หมู่บ้าน และการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดใน 21 ชุมชน ซึ่งประธานที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนในการออกตรวจให้ บ่อยขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงได้เน้นย้ำให้กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเรียนมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยเน้นการบังคับบำบัด นอกจากนี้ ในส่วนของเรื่องเพื่อทราบ ศตส.จ.ภก. ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีนายสุเทพ  เทือก สุบรรณ ในเรื่องของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดเดือนสิงหาคม โดยเน้นพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ได้พระราชทานแนวทางการดำเนินการแก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนได้มีการปรับแผน 5 รั้วป้องกันให้บรรลุตามเป้าหมายภายใน 30 กันยายน 2552

โดยดำเนินการในเรื่องของการเร่งลดระดับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 80 อำเภอ / เขต ด้วยมาตรการบูรณาการทุกภาคส่วน เน้นการปิดล้อม/ตรวจค้นแหล่งค้าและแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชนและดำเนินการ ต่อข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะ 26 จังหวัดเป้าหมาย รวมถึงให้ ผวจ. ผอ. รมน.จว. และผอ.ศตส.จ. รับผิดชอบงานยาเสพติดโดยไม่ต้องมอบหมายผู้อื่น ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กำกับการดำเนินงานด้วยตนเอง ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยถือเป็นนโยบายสำคัญในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ งานของ ผวจ.

ในส่วนของผลการดำเนินการตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2552 มีเป้าหมายนักค้ารายสำคัญ 14 ราย จับกุมได้ 29 ราย เป้าหมายนักค้ารายย่อย 422 ราย จับกุมได้ 409 ราย เป้าหมายบุคคลตามหมายจับยาเสพติด 56 ราย จับกุมได้ 61 ราย เป้าหมายตรวจสอบทรัพย์สิน 21 ราย ดำเนินการตรวจสอบ 27 ราย  ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งว่าสำหรับการนำเข้ายา เสพติดมีทั้งทางบกและทางเรือ โดยเฉพาะมีชาวเขาเผ่าอาข่านำยาเสพติดมาขายผสมกับยาแก้ปวดที่หาดป่าตอง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.