ฟรอสต์ฯคาด วิกฤตน้ำท่วมฉุดตัวเลขจีดีพีลงร้อยละ 0.5–1.5

ฟรอสต์ฯคาด วิกฤตน้ำท่วมฉุดตัวเลขจีดีพีลงร้อยละ 0.5–1.5

จากที่ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลกได้ประมาณการณ์ก่อนหน้านี้ว่า จีดีพีของประเทศไทยจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4 แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านบาท ทำให้ตัวเลขจีดีพีในไตรมาสที่ 4 อาจจะลดลง ร้อยละ 0.5 – 1.5 ซึ่งส่งผลให้จีดีพีของทั้งปีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.1-3.5

ดร. มนธ์สินี กีรติไกรนนท์, Country Manager บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน กล่าวว่า “ภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือภาคอุตสาหกรรม และส่งผลกระทบกับภาคบริการและผู้ประกอบการต่างๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่จะเกิดกับรายได้มวลรวมของประเทศ รัฐบาลควรกู้สถานการณ์ด้านความเชื่อมั่นจากนักธุรกิจและนักลงทุน โดยการจัดทำ National recovery plan พร้อมทั้งระบุกรอบและระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน รวมถึงการวัดประเมินผลงาน โดยขอแรงสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้แผนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง”

Related Post

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.