อบจ.ภูเก็ต รับฟังขั้นสุดท้าย การเดินรถฯ โดย รถยนต์ไฟฟ้า และ สร้างสถานีอัดประจุ

อบจ.ภูเก็ต รับฟังขั้นสุดท้าย การเดินรถฯ โดย รถยนต์ไฟฟ้า และ สร้างสถานีอัดประจุ

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 1 นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5 นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 7 หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอร่างรายงานการศึกษาขั้นสุดท้าย (Draf Final Report) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการเดินรถโดยสารประจำทาง อบจ.ภูเก็ต โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าและจัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการเดินรถโดยสารประจำทางของ อบจ.ภูเก็ต โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าและจัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า ดังนั้น เพื่อให้การนำเสนอร่างรายงานการศึกษาขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ จึงได้มีการรับฟังการนำเสนอในวันนี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.