ผู้ว่าฯ ภูเก็ตห่วงผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ สั่งตรวจสอบก่อนพิจารณาเห็นชอบก่อสร้าง

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ที่ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2552 เพื่อพิจารณาการจัดทำ รายงานของบริษัทที่ปรึกษาในการขออนุญาตก่อสร้างโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่กฎหมายกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวด ล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภูเก็ต และแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2552-วันที่ 8 มิถุนายน 2555

นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่มีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ และบริษัทผู้ดำเนินโครงการ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ การแก้ไขผังโครงการ การรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 จำนวน 35 โครงการ และรับรองรายงานการประชุมตามหนังสือที่ ภก 0013.2/1150 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552

อย่างไรก็ตามนายวิชัย  ไพรสงบ  ผู้ ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวให้นโยบายกับคณะกรรมการฯ ว่า การจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมานั้นได้มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่ในการพิจารณารายละเอียดของโครงการที่นำเสนอมาให้ รอบคอบ หากไม่แน่ใจก็จะต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เพราะการที่จะแก้ไขโดยเฉพาะเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.