อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 3

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 3 ณ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ต.วิชิต
อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 3 ณ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ต.วิชิต

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต คณะครู อาจารย์ วิทยากร และนักเรียน เข้าร่วม

สำหรับการดำเนินงานฝึกอบรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต และสถานประกอบการภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในโรงเรียนและชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนและชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นผลสำเร็จให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำหรับเยาวชน ประชาชน และชุมชนที่สนใจต่อไป โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และเครือข่าย ทสม.จ.ภูเก็ต จำนวน 5 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 แห่งคือ โรงเรียนบ้านฉลอง โรงเรียนวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 สำหรับการดำเนินงานอีก 2 แห่ง คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต ร่วมกับเครือข่าย ทสม.อ.เมือง และโรงเรียนบ้านป่าคลอก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การรับฟังบรรยายในหัวข้อการรายงานสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอยและน้ำเสีย) จังหวัดภูเก็ต ปี 2557 และการคัดแยกขยะสร้างมูลค่าจากของเหลือใช้ และมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิธีการสร้างรายได้ด้วยธนาคารขยะ กลุ่มการจัดการขยะอินทรีย์ (เศษผักผลไม้ และเศษอาหาร) โดยวิธีการทำปุ๋ยหมักและการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ (เศษกิ่งไม้) ด้วยการเผาในเตาเผาประสิทธิภาพสูง ส่วนการศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตนั้น ได้นำนักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปดูงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวิชิต และศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และโรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.