คลังจังหวัดสรุปเศรษฐกิจโดยรวมของภูเก็ตจาก GPP ปี 50 ขยายตัวดีขึ้น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ก.ย. 52 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันพิจารณาผล และเผยแพร่ผลการจัดทำ GPP จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวจารุณี  จิณานุกูลวงศ์ คลังจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นางสาวจารุณี  กล่าวว่า การจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ปี 2550 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สศช.) ได้มีนโยบายให้จังหวัดต่าง ๆ จัดทำ GPP ด้วยตนเอง ตั้งแต่ ปี 2548 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อให้ทันกับรอบการประเมิน มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และรวดเร็วทันต่อการใช้งาน      จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการจัดทำ GPP ขึ้น มีสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานกลาง  ทำหน้าที่ประมวลผลภาพรวม GPP ของจังหวัด ใน 16 สาขาการผลิต ซึ่งผลการจัดทำ GPP ปี พ.ศ. 2550 และการปรับปรุงข้อมูล ของปี พ.ศ. 2546 – 2549 ได้สำเร็จลุล่วงเป็นการเบื้องต้น จึงได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันพิจารณาผล และเผยแพร่ผลการจัดทำ GPP จังหวัด ภูเก็ตครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นตัวชี้วัดศักยภาพในการผลิตของจังหวัด รวมถึงแสดงให้ทราบว่าในจังหวัดมีการผลิตสินค้าและบริการอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด การผลิตสาขาใดเป็นการผลิตที่สำคัญของจังหวัด

ในขณะเดียวกันข้อมูล GPP ที่แสดงเป็นอนุกรมจะทำให้ทราบว่า การผลิตโดยรวมของจังหวัดและการผลิตในแต่ละสาขาการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดในแต่ละปี  รวม ถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนสำหรับการขยายการผลิตโดยรวมให้เพิ่มขึ้นใน อนาคต ซึ่งเมื่อการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น ประชาชนก็ย่อมได้รับรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับเป็นการเพิ่มความมั่งคั่งของ จังหวัดให้สูงขึ้นด้วย ทั้งนี้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดภูเก็ตในปี 2550 พิจารณาจาก GPP มีมูลค่าเพิ่มในราคาประจำปี เท่ากับ 81,352.75 ล้านบาท เทียบกับ 73,846.32 ล้านบาทในปี 2549 ขยายตัวร้อยละ 10.16  และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว เท่ากับ 281,361 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.42

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.