ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กรณียกเลิก ส.ค.1

กรมที่ดิน ประกาศยกเลิก ส.ค. 1 ตั้งเเต่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กรมที่ดิน แจ้งให้ผู้ที่มีหลักฐานการแจ้งครอบครองดิน (ส.ค.1) รีบนำหลักฐานดังกล่าว ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว และประสงค์จะขอยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จะต้องมีคำพิพากษามาแสดงด้วย

หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้ก็ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด ว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินบังคับใช้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.ตั้งเเต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จนครบกำหนดเป็นเวลาสองปี คือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ผู้ที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและมีหลักฐานการแจ้งครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) อยู่แล้ว สามารถนำหลักฐานการแจ้งครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ดังกล่าวมายื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

2. เมื่อพ้นกำหนดเวลาสองปีดังกล่าว คือ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เป้นต้นไป ผู้ที่มายื่นขอคำขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยอาศัยหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินบังคับมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

3. จังหวัด จึงขอให้ผู้ที่มีหลักฐาน ส.ค.1 และต้องการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์รีบไปติดต่อดำเนินการ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง สำนักงานที่ดินอำเภอกะทู้ เช่นเดียวกัน

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 7621 2103

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.