โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมกันเปิดตัว “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสรวมใจถวาย “ของขวัญ” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในช่วงเวลาที่เป็นมงคลฤกษ์ ระหว่างปี 2558-2560

โดยในปี พ.ศ. 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และในปี พ.ศ. 2559  เป็นวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมกันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 5 เมษายา 2559

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2560 พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560

“ปณิธานความดี” คือความตั้งใจอันแน่วแน่ของตัวเราที่จะกระทำสิ่งดี ๆ ด้วยความสมัครใจ และมุ่งมั่น ซึ่งการทำความดีตามปณิธานนั้น จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง และจะส่งผลในทางอ้อมให้เกิดการรังสรรค์สังคม โดยเฉพาะหากทำอย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง ก็จะสามารถสร้างพลังแผ่นดินในการปฏิรูปประเทศไทยต่อไป

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงอาชีวศึกษา มีใจความตอนหนึ่งว่า “อาชีวะไปหาแรงจูงใจ ทำอย่างไรที่จะร่วมกับภาคเอกชนจัด ทวิภาคี ซึ่งก็มีจัดอยู่บ้างแล้ว และควรจะมีทวิภาคีกับทุกสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนเสียสละกันเล็กน้อย ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ เอานักเรียนมาฝึกงานบ้าง สร้างเป็นห่วงโซ่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ได้ก็ถือ เป็นการทำความดีให้กับประเทศ”

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ให้วิทยาลัยอาชีวะในกรุงเทพฯ แบ่งพื้นที่ในกรุงเทพฯ 50 เขต นำนักศึกษาช่างกล ช่างก่อสร้าง ให้บริการแก่ประชาชน ให้ประชาชนชื่นชม และเข้ามาเรียน ได้เห็นนักศึกษาอาชีวะมีสมุดบันทึกความดี ตรงนี้ก็ต้องเอามาคิดบันทึกเป็นคะแนนได้ ลองหาวิธีแรงจูงใจเข้าเรียน เพราะประเทศขาดแคลนแรงงานประเภทช่างฝีมือ ช่างแรงงาน เป็นจำนวนมากในการที่จะส่งเสริมการการค้าการลงทุน BOI และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.