อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี

อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี

นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต
นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต
นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต
นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ต พ
ร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1 ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 สรุปรายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง
ส่วนที่ 2 ตารางรายละเอียดโครงการพัฒนาฯ (โครงการเดิมและโครงการที่เปลี่ยนแปลง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ (22) (2) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

นอกจากนี้ ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)
ฉบับที่ 1 ส่วนที่ 1 สรุปโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) (เพิ่มเติม) รวมถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาฯ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 7 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 โครงการ ด้านการศึกษา จำนวน 3 โครงการ และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 3 โครงการ

ส่วนที่ 2 สรุปโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) (เปลี่ยนแปลง) สำหรับรายละเอียดโครงการพัฒนาฯ (โครงการเดิมและโครงการที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 2 โครงการ ได้แก่ ด้านการศึกษา จำนวน 1 โครงการ และด้านการกีฬา จำนวน 1 โครงการ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ (22) (2) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.