เวทีเผยแพร่ความรู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ

เวทีเผยแพร่ความรู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ

เวทีเผยแพร่ความรู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จัดเวทีเผยแพร่ความรู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประชาชนชาวภูเก็ตทุกภาคส่วนกว่า 1 พันคน ร่วมแสดงความคิดเห็น

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ และจังหวัดภูเก็ต จัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนขึ้น วันนี้ ( 11 พ.ค. 58) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเนื้อหาสาระ ภาพรวมของร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง และกว้างขวาง โดยมีนายบวรศั กดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายประชา เตรัตน์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นำทีมคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ให้ความรู้กับประชาชนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ซึ่งมีนายเชิดชัย วงศ์เสรี สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดภูเก็ต  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้สนใจจากทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต กว่า 1 พันคน เข้าร่วมรับฟัง โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้

นายประชา เตรัตน์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว กฎหมายรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการกำหนดกติกา ของการอยู่ร่วมกันของคนในชาติ จึงอยู่ในความสนใจของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายทั่วประเทศ และการให้ประชาชนได้มีการโอกาสรับทราบเจตนารมย์ของร่างกฎหมายฉบับใหม่ และเนื้อหาสาระภาพรวมของร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ อย่างถูกต้องกว้างขวาง จะเป็นประโยชน์ต่อการยอมรับร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญจากประชาชนได้อย่างเต็มที่

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของจัดเวที เพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะสิทธิ หน้าที่ และมาตราใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ที่เพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญในอดีต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงใยและข้อเสนอของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ และ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยจะนำความเห็นไปพิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

อย่างไรก็ตามการจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน นั้น จัดขึ้น 4 ภูมิภาค 12 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดภูเก็ต เป็น 1 ใน 12 จังหวัด ที่ได้จัดเวทีฯ ขึ้นโดยมีสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ คือ อำนาจอธิปไตยของพลเมืองคงอยู่หลังหย่อนบัตรเลือกตั้ง / การเมืองใสสะอาดและสมดุล / หนุนสังคมที่เป็นธรรม คือ ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความเท่าเทียม สร้างความเป็นธรรม พัฒนาความมั่นคงของประชาชน และนำชาติสู่สันติสุข เป็นต้น

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.848041745270821.1073741962.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.