ทบ.เชิงทะเลอบรมบุคลากร เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ทบ.เชิงทะเลอบรมบุคลากร เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ทบ.เชิงทะเลอบรมบุคลากร เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เทศบาลตำบลเชิงทะเล ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการบรรยายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล เป็นประธานเปิดการบรรยาย พร้อม ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงทะเล นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 200 คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเชิงทะเล

นายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยเป็นผู้นำในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ในการเป็นแกนนำในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว และโดยในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันว่า การเปิดประตูสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จะส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่

ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทุกคนควรจะต้องให้ความสนใจในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทศบาลตำบลเชิงทะเล จึงเล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างความพร้อม และความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะในการเผยแพร่ความรู้ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน อีกทั้งยังให้เกิดการเตรียมตัว และมีความพร้อมเพื่อการปรับตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีนายบัณฑูร ทองตัน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีแรงงานเขต 8 และอาจารย์ปนัดดา ทรัพย์สมาน ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ อีกทั้งยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมีบุคลากรของเทศบาล นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเชิงทะเล

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.