ภูเก็ตเตรียมความพร้อมบริหารจัดการศูนย์ควบคุมเรือสำราญ อ่าวฉลอง

ศูนย์ควบคุมเรือสำราญ อ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง โดยมี นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายอาซิ่น อร่ามเมธาพงศา ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางสุวรรณา ศิริพงษ์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาวางแผน ควบคุม กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินกิจการสถานีขนส่งอ่าวฉลอง รองรับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสำราญและกีฬาอ่าวฉลอง ที่จะส่งมอบให้ อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการต่อไปและบริหารจัดการในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นศูนย์ควบคุมท่าเรือ (PPCC) แห่งใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ พร้อมทั้งรายงานรายรับ-รายจ่าย จากผลการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งมีรายรับทั้งสิ้น 7,881,328.80 บาท รายจ่าย 6,134,428.19 บาท ผลการดำเนินงานรายรับสูงกว่ารายจ่ายรวม 1,746,900.61 บาท

สำหรับการบริหารจัดการดำเนินกิจการสถานีขนส่งทางน้ำ ปัจจุบัน อบจ.ภูเก็ต ได้เข้าไปจัดระเบียบในการใช้ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และจัดเก็บค่าบริการในพื้นที่จากการใช้ท่าเทียบเรือ ได้แก่ รับ-ส่งผู้โดยสาร และขนถ่ายสัมภาระจากต้นสะพาน ไปยังปลายสะพานท่าเทียบเรือ สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ การให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบด้วย สถานีให้บริการจำหน่ายน้ำมัน ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จะมีท่าเทียบเรือมารีน่าแห่งใหม่ โดยทางกรมเจ้าท่าสาขาภูเก็ตได้ทำการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ และคิดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555 ทั้งนี้ เมื่อมีการส่งมอบท่าเรือดังกล่าวให้กับธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว ทาง อบจ.ภูเก็ต จะรับอาสาในการบริหารจัดการต่อไป สำหรับการประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ เพื่อออกระเบียบในการกำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยศึกษาว่าท่าเรือมารีน่าที่ประสบความสำเร็จแล้วนั้น จะต้องมีกระบวนการอย่างไรบ้าง เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่และการใช้พื้นที่เป็นศูนย์ควบคุมเรือแห่งใหม่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริการสถานีขนส่งทางน้ำแบบ One Stop Service โดยจะมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเรือสำราญมาอยู่รวมกันที่นี่ เช่น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต กรมเจ้าท่า เป็นต้น โดยที่แห่งนี้จะเป็นท่าเรือมารีน่าแห่งแรกของประเทศไทย ที่บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ อบจ. ซึ่งหากระเบียบหน่วยงานราชการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงประมาณเดือนเมษายน ปี 2555

Share:

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.