เทศบาลตำบลฉลอง ส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว

เทศบาลตำบลฉลอง ส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว

เทศบาลตำบลฉลอง ส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุม ฉลองวิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา  จังหวัดภูเก็ต นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้รับมอบหมายจาก นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2558 โดยมีนางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลองเป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง  นายษณกร โล่ห์แก้ว  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง  คณะกรรมการศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลฉลอง พนักงาน  คณะวิทยากร ผู้นำชุมชน และผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 ท่านเข้าร่วม

นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง กล่าวว่า  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจมีผลให้เกิดความสั่นคลอนของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว การพัฒนาครอบครัว ต้องอาศัยทุกส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ภาครัฐมีหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านครอบครัว ส่วนภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญนำนโยบายไปขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ความรู้การพัฒนา ศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัว ส่งเสริมการทำงานเป็นเครือข่าย และเพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายเกียรติ เกียรติถาวรวงค์  และนางถาวร เกียรติถาวรวงค์  มาเป็นวิทยากร

ด้านนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้และขอชื่นชมในการเอาใจใส่ของคณะทำงาน  ที่ให้ความสำคัญและความร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันขับเคลื่อนของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลฉลอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่นมากยิ่งขึ้น   จำเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ทางเทศบาลตำบลฉลอง เห็นความสำคัญ ยุทธศาสตร์ด้านครอบครัวจึงได้จัดโครงการสนันสนุนให้มีโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนา ศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัว ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.