ทต.ฉลอง อบรมการจัดเวทีประชาคม

ทต.ฉลอง อบรมการจัดเวทีประชาคม

ทต.ฉลอง อบรมการจัดเวทีประชาคม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 พ.ค.56 ที่ร้านอาหารกันเอง 2 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดเวทีประชาคมตำบล เทศบาลตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งทางเทศบาลตำบลฉลองจัดขึ้น มีฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง ข้าราชการเกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน เข้าร่วม

นายทะนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า การอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ในการจัดทำแผนชุมชนระดับเทศบาลและแผนพัฒนาสามปี รับทราบปัญหา ความต้องการของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป โดยการให้นำเสนอแผนงาน โครงการ/กิจกรรมของหมู่บ้าน จัดลำดับความสำคัญ จัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาสามปี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 พร้อมทั้งให้มีการจัดทำแผนชุมชนระดับเทศบาล ให้การบริหารงานของเทศบาล เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร นำไปสู่ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กร และก่อให้เกิดความร่วมมือ การประสานงานที่ดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการบูรณาการด้านต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ตรงตามเป้าหมายต่อไป

ด้านนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า การจัดทำแผนดังกล่าวเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลฉลอง ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา รวมถึงการพัฒนาในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาตำบลฉลอง ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาชุมชน ส่งวิทยากรมาให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ

สำหรับพื้นที่ ต.ฉลอง เป็นพื้นที่ค่อนข้างเจริญ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมารองรับคือความร่วมมือของประชาชน แผนทุกอย่างต้องออกมาจากความต้องการของประชาชน ว่าต้องการอะไรบ้าง จึงกำหนดเวทีประชาคม ยุทธศาสตร์ และกำหนดแผนที่จะออกมาจากประชาชน สมาชิกสภาฯ รวมถึง สมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง “จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหลักๆ ที่เทศบาลประสบ หน้าฝนก็จะประสบกับปัญหาเรื่องน้ำท่วม ปัญหาการจราจร ซึ่งค่อนข้างจะแออัดมาก ปัญหาระบบสาธารณูปโภค และเรื่องความปลอดภัย เพราะฉะนั้นเรื่องการจัดทำแผนในวันนี้จะมานำเสนอให้ผู้บริหารทำในเรื่องงบประมาณที่จะพัฒนาในพื้นที่ ชุมชนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในการทำแผนนั้นจะจัดตามลำดับความสำคัญของสภาพปัญหา” นายสำราญ กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม ด้วยขณะนี้พื้นที่ ต.ฉลอง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทางเทศบาลฯ ก็มีแผนรับมือเรื่องความสะดวกต่างๆ ทั้งถนน และไฟฟ้าส่องสว่าง เรื่องน้ำ ความปลอดภัยเรื่องที่อยู่อาศัย และผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ใน ต.ฉลอง โดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราจะต้องเร่งพัฒนาพื้นที่ ต.ฉลอง เพื่อรองรับการเติบโตที่จะเข้ามาในทุกๆ ด้าน ซึ่งทางเทศบาลตำบลฉลองเพิ่งผ่านงบประมาณในหลายโครงการ และจะมีการประกาศให้ทราบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้

นอกจากนี้ นายสำราญ กล่าวถึงงบพัฒนา ของปี 2556 ด้วยว่า ทางเทศบาลฯ ได้วางงบพัฒนาไว้ประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการซื้อขายที่ดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และเงินอุดหนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ บางส่วน

Related Post

นักวิ่ง 4500 คนร่วมงานวิ่งการกุศลประจำปี “วิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14”

นักวิ่ง 4500 คนร่วมงานวิ่งการกุศลประจำปี “วิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14”

21 ตุลาคม 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมมือกับทางโรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.