ทต.ฉลอง อบรมการจัดเวทีประชาคม

ทต.ฉลอง อบรมการจัดเวทีประชาคม

ทต.ฉลอง อบรมการจัดเวทีประชาคม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 พ.ค.56 ที่ร้านอาหารกันเอง 2 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดเวทีประชาคมตำบล เทศบาลตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งทางเทศบาลตำบลฉลองจัดขึ้น มีฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง ข้าราชการเกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน เข้าร่วม

นายทะนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า การอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ในการจัดทำแผนชุมชนระดับเทศบาลและแผนพัฒนาสามปี รับทราบปัญหา ความต้องการของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป โดยการให้นำเสนอแผนงาน โครงการ/กิจกรรมของหมู่บ้าน จัดลำดับความสำคัญ จัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาสามปี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 พร้อมทั้งให้มีการจัดทำแผนชุมชนระดับเทศบาล ให้การบริหารงานของเทศบาล เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร นำไปสู่ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กร และก่อให้เกิดความร่วมมือ การประสานงานที่ดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการบูรณาการด้านต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ตรงตามเป้าหมายต่อไป

ด้านนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า การจัดทำแผนดังกล่าวเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลฉลอง ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา รวมถึงการพัฒนาในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาตำบลฉลอง ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาชุมชน ส่งวิทยากรมาให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ

สำหรับพื้นที่ ต.ฉลอง เป็นพื้นที่ค่อนข้างเจริญ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมารองรับคือความร่วมมือของประชาชน แผนทุกอย่างต้องออกมาจากความต้องการของประชาชน ว่าต้องการอะไรบ้าง จึงกำหนดเวทีประชาคม ยุทธศาสตร์ และกำหนดแผนที่จะออกมาจากประชาชน สมาชิกสภาฯ รวมถึง สมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง “จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหลักๆ ที่เทศบาลประสบ หน้าฝนก็จะประสบกับปัญหาเรื่องน้ำท่วม ปัญหาการจราจร ซึ่งค่อนข้างจะแออัดมาก ปัญหาระบบสาธารณูปโภค และเรื่องความปลอดภัย เพราะฉะนั้นเรื่องการจัดทำแผนในวันนี้จะมานำเสนอให้ผู้บริหารทำในเรื่องงบประมาณที่จะพัฒนาในพื้นที่ ชุมชนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในการทำแผนนั้นจะจัดตามลำดับความสำคัญของสภาพปัญหา” นายสำราญ กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม ด้วยขณะนี้พื้นที่ ต.ฉลอง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทางเทศบาลฯ ก็มีแผนรับมือเรื่องความสะดวกต่างๆ ทั้งถนน และไฟฟ้าส่องสว่าง เรื่องน้ำ ความปลอดภัยเรื่องที่อยู่อาศัย และผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ใน ต.ฉลอง โดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราจะต้องเร่งพัฒนาพื้นที่ ต.ฉลอง เพื่อรองรับการเติบโตที่จะเข้ามาในทุกๆ ด้าน ซึ่งทางเทศบาลตำบลฉลองเพิ่งผ่านงบประมาณในหลายโครงการ และจะมีการประกาศให้ทราบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้

นอกจากนี้ นายสำราญ กล่าวถึงงบพัฒนา ของปี 2556 ด้วยว่า ทางเทศบาลฯ ได้วางงบพัฒนาไว้ประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการซื้อขายที่ดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และเงินอุดหนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ บางส่วน

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.