เทศบาลตำบลฉลองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

เทศบาลตำบลฉลองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

เทศบาลตำบลฉลองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.  ณ  บริเวณลานข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฉลอง  นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลฉลอง ประจำปี 2559 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลฉลอง โดยมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวรายงานการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลฉลอง ประจำปี 2559 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลฉลอง พร้อมด้วย นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลฉลอง อสม.ตำบลฉลอง ชมรมผู้สูงอายุตำบลฉลอง และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลฉลองเข้าร่วม

ในการจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลตำบลฉลองได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะมีบทบาทในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เต็มตามศักยภาพ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จึงได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลฉลอง ประจำปี 2559 ขึ้น

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวอีกว่า เทศบาลตำบลฉลอง ได้ร่วมงานกับภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลฉลอง ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันนี้ เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกจากซุ้มกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลตำบลฉลอง ได้จัดไว้ให้ เด็กเปรียบเสมือนต้นไม้ที่เติบโตงดงามได้ย่อมมีรากที่แข็งแรง การดูแลทะนุบำรุงปลูกฝังสั่งสอนเด็กและเยาวชนด้วยรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว และสังคมการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กๆ  และเยาวชนในด้านต่าง จะทำให้เด็ก และเยาวชน สามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ผู้ใหญ่ในวันนี้ จึงต้องร่วมกันอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้มีความเจริญ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และมีความพร้อมที่จะนำพา หรือช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ภายในงานได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็กนักเรียน  กิจกรรมการมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง “ฉลองก้าวไกลนำเยาวชนสู่อาเซียน”  อีกทั้งการเเสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย 1 และ2  ตลอดจนการเเสดงของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านฉลอง  โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม  โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต  โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน  การเเสดงของกองทัพอากาศ จากสถานีรายงานภูเก็ต การเล่นเกมส์ เเจกของขวัญของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายภายในงานเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกจากซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลฉลองได้จัดไว้

และนอกจากนี้ ยังมีในส่วนของเทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลศรีสุนทร เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งจัดที่ปรายแหลมสะพานหิน เทศบาลตำบลป่าคลอกจัดที่หาดท่าหลา เทศบาลตำบลวิชิตจัดที่สวนศรีภูวนาถ และอีกหลายๆ หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ที่พร้อมใจกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2559 นี้ขึ้น

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฉลอง นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉ...

Posted by Phuket Journal on Saturday, January 9, 2016

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.