จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในห้างสรรพสินค้า และห้างร้าน

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในห้างสรรพสินค้า และห้างร้าน

จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและห้างร้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตบูรณาการร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องและห้างสรรพสินค้าจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและห้างร้าน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาภูเก็ต นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและห้างร้าน ครั้งที่ 1 โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายภาคประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วม

นายเกษม  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในวันนี้ สืบเนื่องมาจากนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศไทย โดยอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้ตอบรับนโยบายสำคัญนี้ และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ไปร่วมรณรงค์ชี้แจงทำความเข้าใจ กับห้างสรรพสินค้าและห้างร้านทุกแห่ง ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งห้างสรรพสินค้าและห้างร้านทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่ จนนำไปสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลดใช้ถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้าและห้างร้าน เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ต้องการให้ส่วนราชการได้รณรงค์ชี้แจงและทำความเข้าใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการของห้างได้เกิดความเข้าใจและเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพนักงานเก็บเงินกับผู้มาใช้บริการของห้าง

สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและห้างร้าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าและห้างร้านในจังหวัดภูเก็ต 12 แห่ง ได้รับรู้ รับทราบ และเข้าใจในนโยบายดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดระหว่างลูกค้ากับพนักงานของห้าง ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบกิจการของห้างสรรพสินค้าและห้างร้านได้ในอนาคตรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าและห้างร้านในการปฏิเสธถุงพลาสติก เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสะอาดสวยงามและยั่งยืนตลอดไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.