อบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558

อบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาจิตสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ 1) ประจำปี 2558 ของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2558 โดยมี นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต และคณะครู-อาจารย์ เข้าร่วม นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดอบรมค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน สำหรับครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้ารับการอบรม จำนวน 197 คน ครูควบคุม จำนวน 12 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ได้ศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ได้ฝึกฝนปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เยาวชนสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกมารยาทชาวพุทธ การศึกษาธรรม 4 ฐาน เรื่องการเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ การเป็นศิษย์ที่ดีของครู เยาวชนไทยกับการห่างไกลอบายมุข กรรมและการให้ผลของกรรม การทำวัตรเช้า-เย็น การบรรยายธรรม “หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต” พิธีสู่ความเป็นชาวพุทธบุตร การบรรยายธรรม “หลักการสร้างสัมพันธภาพในสังคม” พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่(ตักบาตรความชั่ว) เป็นต้น”

ด้าน นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดอบรมโครงการค่ายพุทธบุตรในครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นได้จากหัวข้อการอบรมและการฝึกปฏิบัติตนได้จัดขึ้นหลากหลายกิจกรรม แสดงถึงความตั้งใจอันดียิ่งของ อบจ.ภูเก็ต และคณะพระวิทยากรที่ประสงค์จะจุดประกายความรู้ ความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตของเรา เพื่อส่งเสริมให้เมืองภูเก็ต เป็นเมืองน่าอยู่ คูคุณธรรมอย่างแท้จริง ในการนี้ ขอขอบคุณพระวิทยากรจากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ศูนย์พัฒนาจิตปฏินิสสัคโค ผู้บริหารโรงเรียน ครู-อาจารย์ คณะผู้จัดการอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือสนับสนุนให้การจัดอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จนสามารถนำความรู้ และทักษะ ตลอดจนประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติจริงบังเกิดผลเป็นความสำเร็จ”

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.853567138051615.1073741974.136367659771570]

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.