อบรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี ร.ร. อนุบาลภูเก็ต

อบรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี ร.ร. อนุบาลภูเก็ต

สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี รุ่นที่ 1 ปี 2558 ของ ร.ร. อนุบาลภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศพอ.วัดอนุภาษกฤษฎาราม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 333 คน คณะครู จำนวน 15 ท่าน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระวิทยากรวัดอนุภาษกฤษฎารามมาดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตลอดโครงการอบรมครั้งนี้

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนา รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนาให้งอกงามในจิตใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อฝึกฝนอบรมนักเรียนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นสาวกที่ดีของศาสนา

สำหรับกิจกรรมที่จัดฝึกอบรมในครั้งนี้ คือกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ กิจกรรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมนันทนาการ อันเป็นการประยุกต์คำสอนให้อยู่ในกิจกรรมนันทนาการ เพื่อมิให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการอบรม ซึ่งโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857332311008431.1073741986.136367659771570]

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.