Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2
Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 สร้างบนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 57.7 ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ด้วยงบประมาณ 127,134,000.- บาท และเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 21 เมษายน 2555 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต กรมการขนส่งทางบก เป็นผู้กำกับดูแล และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลรัษฎาได้รับการถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต โดย นายธีรยุทธ์   ประเสริฐผล ตำแหน่งขนส่งจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ส่งมอบ ให้แก่ทางเทศบาลตำบลรัษฎา โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลรัษฎา โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 โดยมี

นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
นายสนทรรศน์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรี
นายนรสิงห์ อรรถธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา
นายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตำบลรัษฎาทุกกองฝ่าย

ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการจัดความระเบียบเรียบร้อย จัดการเรื่องความสะอาดของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 และการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 เพื่อให้พร้อมในการรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ต

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.822567127818283.1073741862.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.