รองผู้ว่าฯ ภูเก็ตติดตามผลการดําเนินงานโครงการเขื่อนบางวาด พร้อมประชุมรับฟังคําชี้แจงเตรียมจัดตั้งบประมาณ พ.ศ. 2559

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ตติดตามผลการดําเนินงานโครงการเขื่อนบางวาด พร้อมประชุมรับฟังคําชี้แจงเตรียมจัดตั้งบประมาณ พ.ศ. 2559

DSC_0902

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่26กุมภาพันธ์2558 ที่ห้องประชุมสํานักงานโครงการชลประทานภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอคําขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2559และการติดตามผลการดําเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โครงการพัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ํากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว (โครงการเขื่อนบางวาด) โดยมีนายสมชัย รอดเรือง ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่7 นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพโรจน์ คําทอน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานภูเก็ต นายธีรพร จิระรัตนากร ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต นายชัยพร พัฒนรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ OSM Andamanตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ในการพัฒนาเขื่อนบางวาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นั้น ได้มีการบรรจุไว้ ในแผนงบประมาณกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2559 จํานวน 31.8ล้านบาท

DSC_0914

อย่างไรก็ตามในการประชุมดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นําเสนอโครงการออกแบบวางแผนแม่บทพัฒนาหัวงานเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ําบางเหนียวดํา เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยว และเป็นการสร้างโครงข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต ภายใต้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ซึ่งได้มอบหมายให้ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด ดําเนินการจัดทํา โครงการออกแบบ วางแผนแม่บทพัฒนาหัวงานเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ําบางเหนียวดําไว้แล้ว แต่เนื่องจากงบประมาณในการดําเนินการค่อนข้างสูง จึงได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจําสํานักงบประมาณ ผ่านทางกลุ่มจังหวัดอันดามัน

DSC_0921

ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาเขื่อนบางวาดเป็นศูนย์นันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา โดยได้แบ่งส่วนการพัฒนาเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนบริการชุมชน ส่วนจุดชมทิวทัศน์ ส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนลานกีฬาชุมชน ส่วนแสดงพรรณไม้พื้นถิ่นภาคใต้ ส่วนกิจกรรมผจญภัยและสันทนาการเชิงสุขภาพ และส่วนประชุมสัมมนา และเสนอแนะให้มีการพัฒนาอ่างเก็บน้ําบางเหนียวดําเป็นศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา โดยได้แบ่งส่วนการพัฒนาเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนกีฬาและนันทนาการ ส่วนพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนจุดชมทิวทัศน์ และส่วนอเนกประสงค์ของชุมชนและลานแคมปิงค์ ใช้งบดําเนินการประมาณกว่า 162.7 ล้านบาท โดยแบ่งการพัฒนาเป็นเฟส ๆ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.