หน้าแล้งนี้ ภูเก็ตมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการ

หน้าแล้งนี้ ภูเก็ตมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการ

เขื่อนบางวาด

นายไพโรจน์ คําทอน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดําว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำบางวาดซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ส่งน้ำในเขตอําเภอกะทู้และอําเภอเมืองมีปริมาณน้ำ 3.60 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 49.25 ของความจุอ่างฯ

ด้วยปริมาณน้ำที่มีอยู่และตามแผนการจ่ายน้ำแล้วคาดว่าจะสามารถจ่ายน้ำได้ถึงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมีแผนส่งน้ำให้ประปาภูมิภาคใช้น้ำเดือนละ 720,000 ลบ.ม. และมีแผนส่งน้ำให้เทศบาลนครภูเก็ตใช้น้ำเดือนละ 700,000 ลบ.ม. ขณะที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดํา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ส่งน้ำในเขตอําเภอถลางและอําเภอเมืองบางส่วน ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 6.26 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 86.94 ของความจุอ่างฯ

ด้วยปริมาณน้ำที่มีอยู่และตามแผนการจ่ายน้ำแล้วคาดว่าจะสามารถจ่ายน้ำได้ตลอดปี โดยไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ มีแผนส่งน้ำให้ประปาภูมิภาคใช้น้ำเดือนละ 576,000 ลบ.ม.

ทั้งนี้ในสภาวะปัจจุบันน้ำในขุมสรรพสามิตซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เติมให้กับอ่างเก็บน้ำบางวาด เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง จึงทําให้ไม่มีปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบเพื่อเติมลงในอ่างเก็บน้ำบางวาดได้ จึงจําเป็นต้องรอน้ำฝน

ด้าน นายพิศักดิ์ ชลยุทธ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตที่ดูแลรับผิดชอบทั้ง 3 อําเภอ ด้านกําลังการผลิต ได้มีการปรับปรุง และก่อสร้างโรงกรองน้ำบ้านบางโจเพียงแห่งเดียว ทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำทั้งจังหวัด โดยในปี2556ได้รับงบประมาณ 424ล้านบาท

ในการปรับปรุงและขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเริ่มดําเนินการปรับปรุงและก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม 2556กําหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำในอนาคต นอกจากนี้ได้มีการของบประมาณเพิ่มเติมจากผู้ว่าการการประปาอีก 80 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงกรองน้ำและถังน้ำใส พร้อมวางท่อเพื่อสูบน้ำดิบจากคลองโคกโตนด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ขนาด500ลบ.ม./ชม. อีกหนึ่งโรงกรอง ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างและทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดําเนินการ 240วันจึงจะแล้วเสร็จ

 

นอกจากนี้ยังได้มีการของบประมาณเพิ่มเติมจํานวน 5ล้านบาท โดยการวางท่อและติดตั้งบูสเตอร์ปั้ม เพื่อเพิ่มแรงดันให้กับบริเวณ รัษฎา กูกู้ เกาะสิเหร่ แหลมตุ๊กแก คาดว่าจะมีน้ำจ่ายให้กับพื้นที่ดังกล่าวตลอด 24 ชม. ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2558อย่างไรก็ตามทางการประปา ได้มีนโยบายในการรับซื้อน้ำประปาจากบริษัทเอกชนโดยให้การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้บริหารจัดการ

ขณะที่นายนายวิระ เกิดศิริมงคล นายอําเภอถลาง กล่าวว่า อําเภอถลาง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 50% ของเกาะภูเก็ต ได้เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งมีความรุนแรงระดับปานกลาง อําเภอถลางได้สํารวจข้อมูลเบื้องต้น คาดว่ามีผู้ประสบภัยแล้งประมาณ 400 ครัวเรือน ประชากรได้รับความเดือนร้อนประมาณ 2,000 คน

ในเรื่องการแจกจ่ายน้ำซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชนในท้องที่ โดยในพื้นที่อําเภอถลาง มีรถบรรทุกน้ำทั้งหมด 15 คัน ถังน้ำสํารอง 480 ใบ กระจายกันอยู่ตามพื้นที่หมู่บ้านและตําบลต่าง ๆ ของอําเภอถลาง พื้นที่ที่มักประสบปัญหาภัยแล้งที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ ตําบลป่าคลอก ตําบลไม้ขาว ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทมีการทําการเกษตรพืชล้มลุก

ส่วนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งในในส่วนของโรงแรม สถานประกอบการ คือในเขตตําบลเชิงทะเล ตําบลสาคู

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.