รายงานพิเศษ : โครงการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบางวาด

รายงานพิเศษ : โครงการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบางวาด

เนื่องด้วย กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำบนเกาะภูเก็ต และได้ศึกษาพิจารณาวางโครงการจัดหาแหล่งน้ำในลักษณะต่างๆ เพื่อให้โครงการอ่างเก็บน้ำบางวาด ได้มีศักยภาพสูงสุดในการเก็บกักน้ำ จึงมีแผนงานก่อสร้างเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก จึงได้ออกแบบเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ จากเดิมที่ความจุ 7.31 ล้าน ลบ.ม. เป็น 10.60 ล้าน ลบ.ม. เพื่อให้มีน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของเขตอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ไม่ขาดแคลนในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำคลองบางใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตได้

ทางทีมงาน Phuketindex ได้ลงพื้นที่สำรวจการเพิ่มความสูงของสันเขื่อนบางวาด เพื่อดูความคืบหน้า จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจในการดำเนินการเพิ่มความสูงเขื่อนบางวาดนั้น ขณะนี้ได้มีการนำเอาดินและหินมาบดอัดกันเพื่อดำเนินการสร้างสันเขื่อน การสร้างเสริมสันเขื่อน จะมีความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร ยาวประมาณ 902 เมตร เพิ่มความสูงจากความสูงเดิมอีก 2 เมตร โดยสามารถเพิ่มความจุได้อีก 3.29 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารระบายน้ำล้น โดยเพิ่มจากความสูงเดิมอีก 3.00 เมตร และจะมีการปรับปรุงติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โดยการก่อสร้างฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีผู้ดำเนินการก่อสร้าง คือ สำนักงานก่อสร้าง 15  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน การเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบางวาดในครั้งนี้ ใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 120,000,000 บาท

 

ภาพจากการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557

โครงการเพิ่มความสูงสันเขื่อนบางวาด ภูเก็ต

โครงการเพิ่มความสูงสันเขื่อนบางวาด ภูเก็ต

โครงการเพิ่มความสูงสันเขื่อนบางวาด ภูเก็ต

โครงการเพิ่มความสูงสันเขื่อนบางวาด ภูเก็ต

โครงการเพิ่มความสูงสันเขื่อนบางวาด ภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.