จ. ภูเก็ตออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนบ้านดอน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2  กันยายน 2552 ที่ลานอเนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านดอน ต. เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จัดขึ้น มีนายปิยะ ภะรตะศิลปิน ปลัดจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี สมภพ  ก้อนแก้ว  นายก อบต. เทพกระษัตรี นางไทศิกา ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายปิยะ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชนและการปลุกพลังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และการให้บริการเชิงรุกของภาคราชการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น

กิจกรรมภายในงานมีการประกาศเจตนารมณ์การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประกอบด้วยการต่อต้านการละเมิดกฎหมาย การสร้างความเข้าใจ และการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปกป้องสถาบัน ด้วยความสงบ สันติ สามัคคี และกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดี อีกกิจกรรมคือการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลตำบลเชิงทะเล และ อบต.เชิงทะเล นำงานบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชน มีงานคลินิก ซึ่งเป็นการให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อแนะนำ รับปัญหาข้อเดือดร้อน ในเรื่องงานทะเบียนราษฎร กฎหมาย การเงิน และการเกษตร  งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ เช่น การตรวจสุขภาพ การตัดแต่งทรงผม การซ้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การซ้อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และงานสงเคราะห์แก่ผู้เดือดร้อนและผู้ยากจน เช่น การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การแจกจ่ายพันธุ์พืชผักสวนครัว และการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นจากงานพิธีเปิดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีอายุมากที่สุดด้วย  จากนั้นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายก อบต. เทพกระษัตรี  แขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.